BIBLIOGRAFÍA SOBRE HR

 

BIBLIOGRAFÍA SOBRE HENRIQUE RABUÑAL

[http://henriquerabunhal.blogaliza.org]

 [www. bvg.udc.es]

[www. aelg.org]

[www. galiciadixital.com]

 

ABELENDA, Ana (2008): “Poemas coruñeses”, La Voz de Galicia, 23-VIII-2008.

ABUÍN GONZÁLEZ, Anxo (1999): “Materiales para un sueño: el teatro (profesional) gallego, hoy”, Ínsula, 629: 33-35.

AFA (2002): “Cronista da Patria. Rabuñal ve no Padre Sarmiento ‘un arquivo da lingua e cronista da patria’ ”, O Correo Galego, 27-IV-2002.

AFA (2002): “Sarmiento recuperado”, O Correo Galego, 17-V-2002.

AGUIAR, Iván (2016): “A romaría que asombrou a Pastoriza”, La Opinión, 2-X-2016.

AGIULFO (1987): “Epistolário em catro tempos”, Agália, 9: 254-255.

ALDEGONCE, L. (2002): “Marinhas del Valle foi homenaxeado pola AGAL”, A Nosa Terra, 530, 9-VII-1992.

ALONSO TORREIRO, José Luís (2009): 20 anos de viaxe polas nosas bibliotecas (A Coruña: Concello de Arteixo).

ÁLVAREZ CÁCCAMO, Xosé Mª (1997): “A miña experiencia no xurado do 6º premio ‘Manuel Murguia’ de Arteixo”, Boletín Informativo Municipal, 40: 11.

A NOSA TERRA (1998): “Henrique Rabuñal: ‘recomendo a xinásia de ler, exercício no que nos xogamos moito’”, A Nosa Terra, nº 843: 20, 13-VIII-1998.

A NOSA TERRA (1999): “A Nosa Terra reivindica ao primeiro presidente da Académia. Sae a edición monográfica Volver a Murguia”, A Nosa Terra, nº 864: 21, 8-I-1999.

A. R. (2005): “Henrique Rabuñal olla as figuras da literatura galega en “Palabra e patria”, La Opinión, 15-V-2005.

ARAGUAS, Vicente (1993): “Espiral consolidada”, El Correo Gallego (Rev. das Letras, 26: 24), 4-III-1993.

ARAGUAS, Vicente (1993): “Silencio, tristeza, música”, El Correo Gallego (Rev. das Letras, 29: 22), 3-VI-1993.

ARAGUAS, Vicente (2000): “Totum revolutum”, El Correo Gallego, 12-XI-2000.

ARAGUAS, Vicente (2005): “O mundo de Touza”, Diario de Ferrol, 11-IX-2005.

ARAGUAS, Vicente (2007): “Lúa de cristais”, Diario de Ferrol, 9-XII-2007.

BARBA, Charo/RUIZ DE ARCAUTE, Mª del Carmen (1993): “RABUNHAL CORGO, HENRIQUE MANUEL” en Gallegos. Quién es quién en la Galicia de los 90, fascículo 49: 584, El Correo Gallego, 21-III-1993.

BEIRAS, Xosé Manuel (1997): “Prólogo” a Novo do trinque, 5-7 (Santiago: BNG).

BENAVÍDEZ, Washington (2004): “La sorprendente poesía gallega contemporánea”, Anuario del Centro de Estudios Gallegos, Montevideo, 99 e ss.

BLANCO RIVAS, M. (2002): “Andel de novidades”, Faro de Vigo, 13-VI-2002.

BLANCO RIVAS, M. (2004): “Andel de novidades (Sobre Ollos negros)”, Faro de Vigo, 23-IX-2004.

BLANCO RIVAS, M. (2004): “Andel de novidades”, Faro de Vigo, 9-X-2004.

BLANCO RIVAS, M. (2005): “Andel de novidades (Sobre Palabra e patria)”, Faro de Vigo, 12-V-2005.

BLANCO RIVAS, M. (2006): “Andel de novidades (Sobre O cristal da sede)”, Faro de Vigo, 9-XI-2006.

BLANCO RIVAS, M. (2008): “Andel de novidades”, Faro de Vigo, 27-III-2008.

BLANCO RIVAS, M. (2008): “Andel de novidades (Sobre Xosé Mª Álvarez Blázquez na súa canle secreta)”, Faro de Vigo/La Opinión, 5-IV-2008.

CABADO, Biqui (1995): “Hoy se conocerá en Arteixo el ganador del cuarto certamen ‘Manuel Murguía’ ”, El Ideal Gallego, 13-V-1995.

CABADO, Biqui (1995): “Los relatos del Manuel Murguía se presentan mañana en Arteixo. Henrique Rabuñal: Alcalá confirma su oficio con una crónica de viajes”, El Ideal Gallego, 19-X-1995.

CABADO, Biqui (1995): “El certamen Manuel Murguía aumenta su dotación económica”, El Ideal Gallego, 12-XII-1995.

CABADO, Biqui (1997): “Marilar Aleixandre recibió el premio del certamen ‘Manuel Murguía‘ de Arteixo”, El Ideal Gallego, 25-V-1997.

CAMBEIRO, Délia (1998): “O amor em Henrique Rabunhal: um lírico diálogo com A Corunha”, Estudos Galegos, 2: 207-213, UFF, Niterói, Rio de Janeiro.

CAMPOVIEJO, Maruja (2006): “Henrique Rabuñal habló sobre Lugrís Freire”, La Voz de Galicia, 6-V-2006.

CARBALLA, Xan (2004): “Henrique Rabuñal: ‘O oficio poético é o esquelete de toda criación literaria’ ”, A Nosa Terra, 1155.

CARBALLA, Xan (2006): “Henrique Rabuñal: ‘Lugrís foi un pioneiro do galeguismo destacando o seu labor teatral’ ”, A Nosa Terra, 1214.

CARVALHO CALERO, Ricardo (1984): “Prefácio” a Paixom e morte dum condenado, de H. Rabuñal, 3-4 (Sada: Eds. do Castro).

CASTRO R., Xavier (2000): “Tempo demorado, tempo de lembranza”, El Correo Gallego, 12-XI-2000.

CASTRO R., Xavier (2005): “Palabras de patria”, El Correo Gallego, 19-VI-2005.

C. B. (1989): “H. Rabunhal pronunciará hoy una conferencia en la localidad de Carral”, El Ideal Gallego, 17-V-1989.

CONDE, Alfredo (2000): “Libros”, El Correo Gallego, 1-V-2000.

CONDE, Alfredo (2004): “Tacada literaria”, El Correo Gallego, 22-IX-2004.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1985): “I Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza”, Agália, 1: 97-101.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1985): “Hizkuntza minorizatuen soziologui biltzarrea”, Agália, 1: 104.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1985): “I Encontro de Escritores Luso-Galaicos”, Agália, 1: 105.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1985): “Para ler num bom galego”, A­gália, 4: 483-486.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1988): “II Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza”, Agália, 13: 106-113.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1988): “Encontro de Escritores: Galeuzca 88”, Agália, 16: 492.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1989): “Simpósio Celso Emílio Ferreiro”, Agália, 18: 243-248.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1989): “Apresentaçom de livros publicados pola AGAL”, Agália, 19: 373-375.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1989): “Reelegido o actual Conselho da Associaçom Galega da Língua”, Agália, 20- 499-500.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1989): “Apresentaçom do nº 18 de Agália”,  Agália, 20: 502-503.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1989): “Informar desinformando”,  Agália, 20: 514-516.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1990): “III Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza”, Agália, 23: 333-343.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1990): “Homenagem do Facho a Lugris Freire”,  Agália, 23: 347-348.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1990): “O mundo narrativo de Álvaro Cunqueiro”,  Agália, 23: 354-355.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1992): “Jenaro Marinhas del Valle: testemunha de umha lealdade”,  Agália, 31: 428-432.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1992): “Os professores Morám Fraga e Rabunhal Corgo no XXV Congresso Brasileiro de Língua e Literatu­ra”,  Agália, 32: 559-561.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1992): “IV Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza”, Agália, 32: 561-562.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1993): “Apresentaçom de Poemas da luz e da loucura”,  Agália, 33: 102-107.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1993): “Apresentaçom das Actas do III Congresso e IV Congresso na cidade de Ourense”,  Agália, 33: 89-91.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1993): “IV Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza-Homenagem a Ferdinand de Saussure”, Agália 33: 112-113 e Agália 35: 356-368.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1994): “Henrique Rabunhal, doutor em Filologia”, Agália, 38: 226-227.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1995): “A Corunha/La Corunha com/sem Ângelo Casal”,  Agália, 44: 485-486.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1995): “Guerra da Cal. Poeta galego: a memória presente”,  Agália, 44: 495-497.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1996): “Marinhas del Valle, o buscador da liberdade”,  Agália, 45: 113.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1996): “V Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza”, Agália, 47: 371-383.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1998):  “Henrique Rabunhal, prémio ‘Carvalho Calero’ ”,  Agália, 55: 353.

CONSELLO DE REDACCIÓN DE AGÁLIA (1998): “Anto dedicada à Galiza”,  Agália, 55: 354.

DEVESA, José (1990): “Os Cadernos da Escola Dramática Galega”, Agália, 22: 242-243.

DIRECCIÓN DE NOS, “Editorial” en Matria da palavra, de Mª Rosa da Rocha Valente, Cadernos do Povo, 15/18: 5-6.

DIZ, Inés (1995): “Un ano de estudos sobre Dieste”, Revista Galega do Ensino, 9: 191-193.

DOPICO, M. (2009): “Leal, erguido e coherente. Henrique Rabuñal lembra a Jenaro Marinhas del Valle como un autor que convidou os galegos a seren seres humanos libres e conscientes do seu país e a súa cultura”, Galicia hoxe, 27-II-2009.

DOPICO, Montse (2016): “O teatro do exilio republicano, salvagarda de galeguidade”, Praza.gal, 9-XI-2016.

DURAS, Doni (1985): “Apenas duas palavras dunha nova poesia”, El Ideal Gallego, Cataventos, 37, 20-II-1985.

DURAS, Doni (1992): “Poemas da luz e da loucura”, Festas. Pastoriza 92, 35-37.

E. C. (1995): “Presentados dous novos libros sobre a figura de Dieste”, O Correo Galego, 20-V-1995.

EIRÉ, X. M. (1989): “A palabra necesária (Fogo cruzado)”, A Nosa Terra, 413, 21-XII-1989.

EIRÉ, X. M (2005): “Sombras e luces da memoria. Dous libros de Rabuñal e Vaamonde investigan o significado das lembranzas”, A Nosa Terra, 1161.

ENCICLOPEDIA GALEGA UNIVERSAL (1999): “Agália”, EGU, 1: 206.

ENCICLOPEDIA GALEGA UNIVERSAL (2000): “Associaçom Galega da Língua”, EGU, 2: 326.

FAGUNDES DUARTE, Luis (1984): “Língua galega: a madrugada”, Jornal de Letras, 116: 34.

FEIXÓ, Xosé (2006): “Síntese e acerto. Presenzas de Lugrís Freire (sobre o libro Manuel Lugrís Freire)”, Faro de Vigo, 27-IV-2006.

FERNÁN, Juan (2009): “Biblioteca Henrique Rabuñal”, El Ideal Gallego, 26-IV-2009.

FERNÁN-VELLO, Miguel Anxo (1984): “Adiante, poetas”, La Voz de Galicia, 14-VIII-1984.

FERNÁN-VELLO, Miguel Anxo (1989): “O teatro galego actual”, Grial, 89: 298-308.

FERNÁN-VELLO, Miguel Anxo (1993): “Palavras de Miguel Anjo Fernám- Velho” (na presentación de Poemas da luz e da loucura), Agália, 33: 102-103.

FERNÁN-VELLO, Miguel Anxo (1994): “265 anos de teatro galego”, O Correo Galego, 2-VI-1994.

FERNÁN-VELLO, Miguel Anxo (2004): “Poesía e crítica literaria en Mariñán”, Galicia hoxe, 23-XI-2004.

FERNÁNDEZ, Cristina (1994): “Galicia desenvolveu antes do 36 unha densa tradición teatral. Henrique Rabuñal desvela unha longa historia que se remonta ó Medievo”, El Correo Gallego, 25-V-1994.

FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco (1990): “Rabunhal Corgo, Henrique Manuel”, no Diccionario de escritores en lingua galega, 318-319 (Sada: Eds. do Castro).

FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco (1992): “Rabunhal Corgo, Henrique Manuel”, no Diccionario de escritores en lingua galega, 359-360. (Sada: Eds. do Castro).

FERNÁNDEZ ROCA, José Anjo (1990): “Apresentaçom de Fogo cruzado”, Agália, 21: 119-123.

FERNÁNDEZ ROCA, José Anjo (1990): “Fogo cruzado”, Gaveta, 1: 22.

FERNÁNDEZ ROCA, José Anjo (1993): “Desnudar-se em brancos papeis de memória”, Gaveta, 4: 7-8.

FERNÁNDEZ VELHO, Pedro (1989): “Apresentaçom de Fogo cruzado”, Agália, 19: 373-375.

FMB (2003): “Un regueiro cheo de soños e memorias”, El Correo Gallego, 7-IX-2003.

FORCADELA, Manuel (2006): “O ensaio galego en 2005”, Anuario Grial de Estudos Literariros Galegos 2005: 143-148.

GALDO, Fausto (2008): “Cousas do Peixe sapo”, El Ideal Gallego, 18-V-2008.

GARCÉS, Luci (1985): “Henrique Manuel Rabunhal Corgo es el autor de la obra de teatro “A noite das noites” ”, La Voz de Galicia, 21-III-1985.

G[ARCÍA], R[odri] (1999): “Na memoria dun precursor”, La Voz de Galicia, 17-IV-1999.

GARCÍA, Rodri (2000): “Biografía de Jenaro Marinhas”, La Voz de Galicia, 14-VIII-2000.

GARCÍA, Rodri (2006): “Lugrís Freire, facendo país. Publicadas as primeiras biografías do protagonista do día das letras galegas, un home con Galicia no norte da súa vida”, La Voz de Galicia, 4-III-2006.

GARCÍA, Rodri (2008): “Poemas coruñeses recoge la mejor lírica escrita sobre la ciudad”, La Voz de Galicia, 13-VIII-2008.

García, R(odri) (2009): “Henrique Rabuñal: Eu busco a complicidade co lector e neste caso co espectador”, La Voz de Galicia, 17-XI-2009.

GARCÍA, Rodri (2010): “A fértil primavera lírica dos 80”, La Voz de Galicia, 21-VIII-2010.

G(ARCÍA), T(omás) (1999): “Henrique Rabuñal presentó una biografía del escritor. Comienzan en Arteixo los actos para homenajear la figura de Manuel Murguía”, La Voz de Galicia, 26-XI-1999.

GÓMEZ, Xoel (1992): “Versos á cidade”, La Voz de Galicia, 22-VII-1992.

GÓMEZ, Xoel (1994): “Tres siglos en escena. Una tesis doctoral analiza la historia del teatro gallego entre 1671 y 1936”, La Voz de Galicia, 17-V-1994.

GÓMEZ, Joel (2007): “Casahamlet: do ‘amor’ ao louvor em textos galegos para teatro”, Agália, 89-90: 225-228.

GÓMEZ, Joel (2009): “Oito libros reclaman o legado literario de Marinhas del Valle”, La Voz de Galicia, 24-XII-2009.

GRAN ENCICLOPEDIA GALEGA (2003): “Rabunhal Corgo, Henrique”, XXXVII: 217.

GUTIÉRREZ, J. M. (2004): “Letras Galegas: A calidade das edicións choca coa falta de infraestructura cultural”, La Opinión, 16-V-2004.

HERMIDA GARCIA, Modesto (1984): “Libros e acontecementos”, Faro de Vigo, 30-XII-1984.

HUERTA, Mª de la (2006): “Henrique Rabuñal afonda na figura de Manuel Lugrís no seu novo libro”, La Opinión, 9-IV-2006.

IGLESIAS RECAREY, Sonia (1994): “Presentación oficial do libro “Textos e contextos do teatro galego” de D. Henrique Rabuñal Corgo”, Boletín Informativo Municipal, 3: 7.

IGLESIAS RECAREY, Sonia (1999): “Importante presencia dos nosos escritores nos actos culturais do Concello”, Boletín Informativo Municipal, 63: 11.

LA VOZ DE GALICIA (1993): “Henrique Rabuñal: ‘Escribir es una cuestión de osadía y de coraje’”, La Voz de Galicia, 2-IV-1993.

LA VOZ DE GALICIA (1994): “Henrique Rabuñal, autor de una tesis sobre la dramaturgia gallega. El teatro ha de ser ambicioso”, La Voz de Galicia, 10-VI-1994.

LA VOZ DE GALICIA (1995): “José Fernández Costas y Henrique Rabuñal, autores de ‘Rafael Dieste: a franqueza e o mistério’. “De Dieste siempre queda una ética”, La Voz de Galicia, 19-V-1995.

LA VOZ DE GALICIA (1995): “Editados por el Ayuntamiento de Arteixo los relatos premiados en el Manuel Murguía”, La Voz de Galicia, 8-VIII-1995.

LA VOZ DE GALICIA (1995): “Esta tarde se presenta un libro con los relatos ganadores del Manuel Murguía”, La Voz de Galicia, 20-X-1995.

LA VOZ DE GALICIA (1995): “Hoxe celébrase no Castro un acto sobre a figura de Ánxel Casal”, La Voz de Galicia, 30-XI-1995.

LA VOZ DE GALICIA (1999): “Henrique Rabuñal presentó una historia de A Coruña con vocación popular”, La Voz de Galicia, 21-V-1999.

LA VOZ DE GALICIA (2006): “As biografías e estudos sobre Lugrís Freire chegan ás librerías”, 12-IV-2006.

LÓPEZ, A. R. /NOIA, Soedade (2004): “Lecturas de outono”, Galicia hoxe, 3-IX-2004.

LÓPEZ, Luz (1998): “Arteixo revindica a figura de Manuel Murguía no 75º aniversario da súa morte. Dúas biografías do pai do rexurdimento”, El Periódico de Bergantiños, 3: 5.

LÓPEZ DE ALBA (1985): “Enrique Rabuñal y Epistolário em catro tempos”, La Voz de Galicia, 20-XII-1985.

LÓPEZ SILVA, Inma (2006): “Noite invadida”, Revista Galega de Teatro, 46: 76.

LORENZO, Ana (2002): “Henrique Rabuñal, escritor. ‘O Padre Sarmiento adiantouse cen anos á súa época’ ”, La Voz de Galicia, 18-IV-2002.

LORENZO, David (2011): “Henrique Rabuñal, escritor natural de Pastoriza. ‘Se algo ten que facer o goberno autonómico é promover a lingua do seu país dunha forma activa e amable’ ”, El Periódico de Arteixo, nº 89, maio 2011.

LOURENZO, Manuel / PILLADO, Francisco (1987): “Rabunhal, Henrique” no Dicionário do teatro galego (1671-1985), 129 (Barcelona: Sotelo Blanco).

MACEIRA, Xosé Manuel / PORTAS, Manuel (1997): “Limiar”, a Novo do trinque, 9-10 (Santiago: BNG).

MALLO, Albino (2004): “Teatro, enfermo crónico”, Galicia hoxe, 21-XI-2004.

MALLO, Albino (2007): “No país da irmandade, tributo de verbas e son para Francisco Pillado”, El Correo Gallego, 24-III-2007.

MALLO, Albino (2007): “Desexo e vacuidade”, Galicia hoxe, 10-VIII-2007.

MALLO, Albino (2007): “A poesía mesturada”, Galicia hoxe, 11-VIII-2007.

MALLO, Albino (2007): “Casahamlet, unha revista para os teatreiros”, Galicia hoxe, 7-XI-2007.

MARÉ (2006): “Rabuñal presenta hoxe unha obra sobre Lugrís Freire”, Galicia hoxe, 5-V-2006.

MARIÑO, Pablo (1993): “Entrevista a Henrique Rabunhal”, O Instifruto, 1: 8.

MARCO, Aurora (1993): “Henrique Rabunhal Corgo”, La Voz de Galicia, 21-IX-1993.

MARTÍNEZ BOUZAS, F. (1995): “Dieste ambulante”, O Correo Galego, 1-VI-1995.

MARTÍNEZ BOUZAS, F. (2004): “O mundo enteiro apreixado no territorio de Touza”, El Correo Gallego, 7-XI-2004.

MARTÍNEZ BOUZAS, F. (2004): “Ollos negros. Unha nova xeografía literaria”, Faro de Vigo, 11-XI-2004.

MARTÍNEZ REY, Nuria (2016): “O escritor en xeral e o poeta en particular é unha persoa que se exhibe moito”, Suma Ágora, 28-XII-2016 (https://sumagora.wordpress.com/2016/12/28/o-poeta-e-unha-persoa-que-se-exhibe-moito/).

MARTÍNEZ SEVILLA, J. A. (1994): “Teatro. Anhelo colectivo”, La Voz de Galicia, 5-V-1994.

MARTÍNEZ SEVILLA, J. A. (2007): “Amor en Casahamlet”, El Ideal Gallego, 7-XI-2007.

MATO FONDO, Miguel (1997): “A poesía contemporánea a partir de 1975”, 1506-1536, Historia da literatura galega (Vigo: ANT/ASPG).

MATO FONDO, Miguel (1997): “Henrique Rabunhal” en A poesía contemporánea a partir de 1975. Antoloxía, A Nosa Literatura, 48: 173.

(Vigo: ANT/ASPG).

MEALIBRA (1989): “Poesia galega contemporânea”, Mealibra, 2: 5-49.

MÉNDEZ RAMA, Mª Xesús (2003): “Henrique Rabuñal Corgo, escritor”, El Periódico de Arteixo, 0: 5.

MICHELENA, Soledad (1993): “Espiral Maior”, La Voz de Galicia, (Galicia), 9-X-1993.

MICHELENA, Soledad (1993): “Bahía Edicións”, La Voz de Galicia, (Galicia), 30-X-1993.

MÍGUEZ, J. M. (1986): “Rabunhal Corgo y Charo Pita, ganadores del concurso literario del Ayuntamiento de Culleredo”, La Voz de Galicia, 18-V-1986.

MJR (2008): “Máis dunha vintena de asociacións encheron o Jofre para lembrar a Álvarez Blázquez”, Diario de Ferrol, 16-V-2008.

MOLEDO, Alexandra (2012): “Henrique Rabuñal Corgo, escritor, autor da peza teatral “O banco da xente” ”, La Opinión, 26-XII-2012.

MORÁM FRAGA, César C. (1985): “Paixom e morte dum condenado”, Agália, 1: 117-118.

MORÁM FRAGA, César C. (1989): “Com extrema urgência (Carta aberta à Direcçom de A Nosa Terra”,  Agália, 20: 515-516.

MORÁM FRAGA, César C. (1993): “A semántica plural no poemário”,  Agália, 33: 117-121.

MORÁM FRAGA, César C. (1999): “A poesía dos 80” e “Henrique Rabunhal” en Río de son e vento. Unha antoloxía da poesía galega, 337-343 e 397-398 (Vigo: Xerais).

MOSKOVICH, Roberto L. (2002): “Rabuñal y el Día das Letras Galegas”, El Ideal Gallego, 17-V-2002.

M. R. (1995): “Rafael Dieste, entre a franqueza e o mistério”, La Voz de Galicia, 13-7-1995.

NAVIA, Rosa / NOIA, S. (1999): “Manuel Murguía: a reivindicación pendente”, Revista das Letras, 70: 6, O Correo Galego, 15-VII-1999.

NICOLÁS, Ramón (2008): “Tres biografías para Xosé María Álvarez Blázquez”, La Voz de Galicia, 26-IV-2008.

NICOLÁS, Ramón (2016): “Asedio ás Irmandades da Fala no seu centenario”, La Voz de Galicia, 24-X-2016.

NOVONEYRA, Uxío (1985): Prólogo ao tríptico Apenas duas palavras (A Coruña: Caixa Galicia).

NOVONEYRA, Uxío (1989): “Nova apresentaçom de Fogo cruzado”, Agália, 20: 501-502.

OMGBÁ, Víctor (2005): “Entrevista Henrique Rabuñal: ‘O autor, como dixo Rosalía, ten que ser solidario’ ”, La Voz de Galicia, 13-V-2005.

OURO VILHARAVIZ, Roberto (1991): “Fogo cruzado: a procura da consciência narrativa”, Atas do I Congresso Internacional de Literaturas Lusofonas, Nós, 19-28: 164-171.

PARDO, Guillermo (1983): “Jóvenes de la comarca de Arteixo tratan, en Barrañán, de fundar una asociación cultural”, La Voz de Galicia, 24-VII-1983.

PARDO, Guillermo (1985): “Cuatro grupos participan hoy en la VI Romaria Galega de Pastoriza”, La Voz de Galicia, 17-VIII-1985.

PARDO, Guillermo (2006): “Entrevista Henrique Rabuñal: Tal vez a poesía naza dunha obsesión”, La Voz de Galicia, 14-X-2006.

POUSA, Luis (1999): “Henrique Rabuñal defiende la tradición obrera y galleguista de la urbe. ‘Existe una imagen distorsionada de A Coruña como ciudad de señoritos’ ”, El Ideal Gallego, 21-V-1999.

QUINTÁNS S., Manuel (1999): “Manuel Murguía, home e obra”, El Correo Gallego, 20-VI-1999.

QUIROGA, Carlos (2004): “al-khuarizmi (… de literatura galega)”, Mealibra, 13: 111-118.

RABUÑAL, Henrique (1990): “Resposta de Henrique Rabunhal”, A Nosa Terra, 422, 1-III-1990.

RABUÑAL, Henrique (1992): Memória do I Certame de Narracións Breves Manuel Murguia, Arteixo.

RABUÑAL, Henrique (1993): Memória do II Certame de Narracións Breves Manuel Murguia, 1993.

RABUÑAL, Henrique (1993): “No espelho côncavo da memória”, Agália, 33: 103-104.

RABUÑAL, Henrique (1994): Memória do III Certame de Narracións Breves Manuel Murguia, 1994.

RABUÑAL, Henrique (1995): Memória do IV Certame de Narracións Breves Manuel Murguia, 1995.

RABUÑAL, Henrique (1995): “Autorretrato”, O Berro, 4.

RABUÑAL, Henrique (1996): Memória do V Certame de Narracións Breves Manuel Murguia, 1996.

RABUÑAL, Henrique (1997): Memória do VI Certame de Narracións Breves Manuel Murguia, 1997.

RABUÑAL, Henrique (1998): “Henrique Rabuñal, premio “Carvallo Calero” cun ensaio sobre Manuel Murguia”, Boletín Informativo de Arteixo, nº 51: 17.

RABUÑAL, Henrique (1998): Memória do VII Certame de Narracións Breves Manuel Murguia, 1998.

RABUÑAL, Henrique (1999): Memória do VIII Certame de Narracións Breves Manuel Murguia, 1999.

RABUÑAL, Henrique (2001): “Reflexons sobre o teatro galego”, Nova Renascença, 72/73: 263-270.

REQUEIXO, Armando (2005): “Verba meditada”, El Correo Gallego, 10-VII-2005.

REQUEIXO, Armando (2007): “Revelación do vidro. Aguzados estiletes autopoéticos”, Faro de Vigo, 11-I-2007.

REQUEIXO, Armando (2008): “Xeira de libros”, Faro de Vigo/La Opinión, 17-V-2008.

RIOBÓ, Pedro P. (1999): O teatro galego contemporáneo (1936-1996) (A Coruña: B. A. Francisco Pillado, nº 9).

ROIG RECHOU, Blanca-Ana (2001): Informe de Literatura 1995-2000 (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro). CD-ROM.

ROIG RECHOU, Blanca-Ana (2003): Informes de Literatura 1995-2001 (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro). CD-ROM.

ROIG RECHOU, Blanca-Ana (2004): Informes de Literatura 1995-2002 (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro). CD-ROM.

ROIG RECHOU, Blanca-Ana (2005-2010): Informe de literatura 2003, Informe de Literatura 2004, Informe de literatura 2005, Informe de literatura 2006, Informe de literatura 2007, Informe de literatura 2008, Informe de literatura 2009 (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro). Publicados en CD-ROM respectivamente en 2005, 2006, 2006,  2007, 2008, 2009 e 2010.

ROCHA VALENTE, Mª Rosa da (1990): “Selecção, organização, apresen­tação e notas” a Matria da palavra. Antologia de poetas galego- lusofonos, Cadernos do Povo, 15-18.

RODO, Xavier (1985): “Presentación dun novo libro de Henrique Rabuñal”, El Orzán, 25-X-1985.

RODO, Xavier (1986): “Henrique Rabunhal cree que los certámenes literarios constituyen la única vía fácil de promoción”, La Voz de Galicia, 24-V-1986.

RODO, Xavier (1991): “Arteixo tamén doa escritores á literatura galega” (Especial “Arteixo fai unha escala e celebra festas”), La Voz de Galicia, 24-VII-1991.

RODRÍGUEZ, A. (1989): “Gonçález Blasco aporta novos datos sobre a militancia política de Celso Emílio”, El Correo Gallego, 21-IV-1989.

RODRÍGUEZ, A. (1998): “Rabuñal gaña o ‘Carvalho Calero’ cunha visión de Murguía”, O Correo Galego, 29-III-1998.

RODRÍGUEZ, Ana (2006): “Henrique Rabuñal revisa os seus poemas nunha antoloxía”, La Opinión, 23-XI-2006.

RODRÍGUEZ, C. (2006): “Lugrís Freire nun estudo de Henrique Rabuñal”, Galicia hoxe, 23-VII-2006.

RODRÍGUEZ, Luciano (2002): “Henrique Rabuñal” en 25 anos de poesía galega 1975-2000 III, Biblioteca Galega 120, 108: 33-41 (A Coruña: La Voz de Galicia).

RODRÍGUEZ, M. (2004): “Un Macondo en Arteixo”, La Voz de Galicia, 9-X-2004.

RODRÍGUEZ, María (2002): “Henrique Rabuñal: ‘Non debe haber un escritor de narrativa en Galicia que non se presentase ó premio’ (de narracións breves M. Murguía)”, La Opinión, 26-V-2002.

ROSALES, Manuel (2005): “Palabra e patria. Cultura desde o compromiso”, Faro de Vigo, 23-VI-2005.

ROZAMONTES VÁZQUEZ, María (1999): Arteixo de onte a hoxe (Arteixo: Concello).

ROZAMONTES, María (2004): “Arteixo e persoeiros salientabeis”, O xornal de Arteixo, 10: 9.

R.V. (2007): “Manuel Lourenzo, o la felicidad de ser libre desde la marginalidad”, El Correo Gallego, 3-IX-2007.

S. A. (1983): “Arteixo: la gobernabilidad del Ayuntamiento, cuestión de sentido común”, La Voz de Galicia, 11-V-1983.

S. A. (1983): “Ganadores del III Concurso de Poesía junenil La Barandilla”, El Ideal Gallego, 17-V-1983.

S. A. (1983): “ Fallados los premios del III Concurso de Poesía La Barandilla”, La Voz de Galicia, 17-V-1983.

S. A. (1983): “Arteixo: la Aociación Cultural municipal pide colaboración al Ayuntamiento”, La Voz de Galicia, 2-VI-1983.

S. A. (1983): “Arteixo: El Ayuntamiento pide a los vecinos que se sumen al apagón de esta noche, contra los vertidos”, La Voz de Galicia, 8-VII-1983.

S. A. (1983): “Más de cien personas participaron en la marcha ciclista contra los vertidos celebrada ayer en Arteixo”, La Voz de Galicia, 9-VII-1983.

S. A. (1983): “Arteixo: alrededor de sesenta jóvenes asisten al congreso de Barrañán”, La Voz de Galicia, 23-VII-1983.

S. A. (1983): “Contaminación en playas de Arteixo”, La Voz de Galicia, 21-IX-1983.

S. A. (1983): “Reunión de lingüístas de Cataluña, País Vasco y Galicia”, La Voz de Galicia, 15-XI-1983.

S. A. (1983): “Arteixo: disuelta, en asamblea, la coordinadora para asuntos de teléfono, de Pastoriza”, La Voz de Galicia, 26-XI-1983.

S. A. (1983): “Arteixo: publicado el segundo número de la revista Eixo”, La Voz de Galicia, 21-XII-1983.

S. A. (1984): “Los Reyes Magos también estarán en Arteixo”, La Voz de Galicia, 5-I-1984.

S. A. (1984): “Arteixo apoya a los jóvenes poetas”, El Ideal Gallego, 17-IV-1984.

S. A. (1984): “Poesía para superdotados”, Faro de Vigo, 27-IV-1984.

S. A. (1984): “El grupo Ilha Quente ofrecerá hoy un recital poético en el Aula de Cultura de la Caja”, La Voz de Galicia, 27-IV-1984.

S. A. (1984): “Homenaxe a Méndez Ferrin”, A Nosa Terra, nº 245, 2-V-1984.

S. A. (1984): “Hoy y mañana conferencias”, El Ideal Gallego, 15-V-1984.

S. A. (1984): “La carrera popular pasará esta mañana por Arteixo”, El Ideal Gallego, 17-V-1984.

S. A. (1984): “Presentación en el Ayuntamiento de Arteixo de poemarios bilingües de Rabunhal y Sande”, El Ideal Gallego, 22-VI-1984.

S. A. (1984): “Recital de Miguel Sande y de Rabuñal”, El Ideal Gallego, 29-VI-1984.

S. A. (1984): “Rabunhal y Sande presentaron sus libros de poemas en Madrid”, El Ideal Gallego, 7-VII-1984.

S. A. (1984): “Fiestas en Arteixo”, El Ideal Gallego, 26-VII-1984.

S. A. (1984): “Henrique M. Rabunhal ganó el Concurso de Teatro Breve de la EDG con A noite das noites”, La Voz de Galicia, 27-VII-1984.

S. A. (1984): “Henrique Rabunhal y Miguel Sande presentan hoy sus poemas en Santiago”, El Ideal Gallego, 7-XII-1984.

S. A. (1985): “El bajo nivel de lectura en gallego fué analizado por personas relacionadas con el mundo editorial en Galicia”, La Voz de Galicia, 16-III-1985.

S. A. (1985): “Recital de poesía de Henrique Rabuñal”, El Ideal Gallego, 30-V-1985.

S. A. (1986): “O marinheiro, de Pessoa, nuevo número de los Cadernos da Escola Dramática Galega”, La Voz de Galicia, 11-I-1986.

S. A. (1986): “Presentación del poemario Baralha de sonhos”, El Correo Gallego, 5-III-1986.

S. A. (1986): “Cadernos da Escola Dramática Galega”, A Nosa Terra, 288, 13-III-1986.

S. A. (1986): “El jurado del premio Alexandre Bóveda recomienda la publicación de un trabajo de Henrique Rabunhal”, El Progreso, 2-XII-1986.

S. A. (1987): “Enrique Rabuñal, primer premio del Concurso de Cuentos Galaico-Leonés”, El Ideal Gallego, 8-III-1987.

S. A. (1987): “Henrique Rabuñal, ganador del Concurso Galaico-Leonés de Cuentos”, El Progreso, 11-III-1987.

S. A. (1987): “As Weissleiver”, A Nosa Terra, 317, 4-VI-1987.

S. A. (1988): “Tres intelectuales coinciden en señalar que la cultura gallega carece de unha promoción eficaz”, El Ideal Gallego, 25-V-1988.

S. A. (1988): “Galeusca 88”, A Nosa Terra, 367, 15-XII-1988.

S. A. (1989): “Agal edita o libro de relatos Fogo cruzado”, La Voz de Galicia, 21-I-1989.

S. A. (1989): “Conferencia de Rabunhal en Ordes sobre la poesía de Celso Emilio”, La Voz de Galicia, 10-II-1989.

S. A. (1989): “Agal edita un Guía que enseña a conjugar más de 8000 verbos gallegos”, La Voz de Galicia, 7-III-1989.

S. A. (1989): “Simpósio sobre Celso Emilio Ferreiro organizado pola AGAL e ANEL”, A Nosa Terra, 384, 27-IV-1989.

S. A. (1989): “Fallado o Maio Literario”, El Correo Gallego, 25-V-1989.

S. A. (1989): “Fallado el concurso de O Facho”, El Ideal Gallego, 31-V-1989.

S. A. (1989): “Muralla de Crescórnio, un volume de relatos curtos de Cidade Vella”, El Correo Gallego, 28-XII-1989.

S. A. (1991): “Agália, revista da Associaçom Galega da Língua”, Gran Enciclopedia Gallega (GEG), 31: 5-6.

S. A. (1991): “Associaçom Galega da Língua”, GEG, 31: 33-34.

S. A. (1991): “Cadernos da Escola Dramática Galega”, GEG, 31: 93.

S. A. (1991): “Luzes de Galiza”, GEG, 32: 74.

S. A. (1992): “El grupo Xiradela estrenará/…/ Do goberno bipartito á autovía funeral”, La Voz de Galicia, 3-III-1992.

S. A. (1992): “Poesía maior”, A Nosa Terra, 528, 25-VI-1992.

S. A. (1992): “La segunda edición de la Feira do Libro de Carballo”, La Voz de Galicia, 23-VII-1992.

S. A. (1992): “Cultura galega”, Lig, Niterói-Rio de Janeiro, 2-VIII-1992.

S. A. (1992): “Catro entregas de Espiral Maior”, A Nosa Terra, 534, 10-IX-1992.

S. A. (1993): “El Día del Ama de Casa reunió en Pastoriza a 750 mujeres”, La Voz de Galicia, 12-III-1993.

S. A. (1993): “O Congreso da AGAL homenaxea a Saussure”, A Nosa Terra, 593, 28-X-1993.

S. A. (1994): “Rabunhal estudia o teatro galego desde o século XVII”, O Correo Galego, 20-IV-1994.

S. A. (1995): “A franqueza e o misterio de Dieste nun ensaio de Bahía”, O Correo Galego, 5-V-1995.

S. A. (1995): “Rabuñal pecha o ciclo de conferencias de Arteixo”, O Correo Galego, 12-V-1995.

S. A. (1997): “Trinta e cinco escritores e escritoras participan nun proxecto colectivo do BNG”, A Nosa Terra, 781, 5-VI-1997.

S. A. (1998): “A condición humana de Rabuñal”, A Nosa Terra, nº 839, 16-VII-1998.

S. A. (1999): “A Coruña na historia”, El Ideal Gallego, 16-V-1999.

S. A. (1999): “Quince relatos de Henrique Rabuñal”, El Periódico de Bergantiños, 4: 7.

S. A. (1999): “El teatro gallego estrena publicación”, El Ideal Gallego, 19-VI-1999.

S. A. (1999): “Editada Casahamlet, una nueva revista gallega de pensamiento teatral”, La Voz de Galicia, 19-VI-1999.

S. A. (1999): “Murguía, na raíz dun pensamento galeguista que chega ata Beiras”, O Correo Galego, 24-VI-1999.

S. A. (1999): “O nacionalismo recoñece en Murguia a un ‘predecesor fundamental’ “, A Nosa Terra, 888, 24-VI-1999.

S. A. (1999): “Henrique Rabuñal presenta su nuevo libro dedicado a Manuel Murguía”, El Ideal Gallego, 20-VII-1999.

S. A. (1999): “Na investigación”, Revista das Letras, nº 70, O Correo Galego, 15-VII-1999, p. 6.

S. A. (1999): “Una biografía sobre Murguía abre los actos en Arteixo para homenajear al escritor”, La Voz de Galicia, 16-XI-99.

S. A. (1999): “Henrique Rabuñal presenta en Arteixo una biografía sobre Manuel Murguía”, El Ideal Gallego, 26-XI-99.

S. A. (1999): “El ayuntamiento homenajea al escritor arteixán Manuel Murguía. Febrero y mayo concentran gran parte de la programación cultural”, El Ideal Gallego, 27-XI-99.

S. A. (2000): “Henrique Rabuñal convirte en libro a súa paixón por Manuel Murguía”, Diario de Ferrol, 21-III-2000.

S. A. (2000): “O libro Tecendo panos recolle as obras gañadoras do certame Manuel Murguía. Henrique Rabuñal é o coordenador deste volume e doutra obra sobre o escritor arteixán”, La Voz de Galicia, 29-IV-2000.

S. A. (2000): “Outono de versos”, A Nosa Terra, 954, 28-IX-2000.

S. A. (2000): “Rabuñal Corgo, Henrique”, Gran Enciclopedia Gallega, T. XXXV: 240.

S. A. (2002): “Cronista da patria. Sarmiento tiña vocación pedagóxica de saber para ensinar, afirma Rabuñal”, O Correo Galego, 27-IV-2002.

S. A. (2002): “Rabuñal Corgo, Henrique Manuel”, Enciclopedia Galega Universal, 14: 270-271.

S. A. (2004): “Promoción da narrativa galega”, El periódico de Arteixo, 7: 5.

S. A. (2005): “O escritor coruñés Henrique Rabuñal presenta mañá as súas últimas obras”, La Opinión, 12-V-2005.

S. A. (2005): “Rabuñal Corgo, Henrique Manuel”, Catálogo de dramaturgos galegos 1973-2004. De abrente a hoxe, 446-447 (Santiago: Cdaem).

S. A. (2006): “Henrique Rabuñal habla en la Academia Galega de su libro sobre Lugrís Freire”, La Voz de Galicia, 5-V-2006.

S. A. (2006): “Henrique Rabuñal presentou o seu novo libro”, El periódico de Arteixo, maio 2006, p. 6.

S. A. (2008): “Conta de libros. Álvarez Blázquez I”, A Nosa Terra, 1306, abril, 2008.

S. A. (2009): “Arteixo bautizará hoy sus bibliotecas con el nombre de escritores vivos del municipio”, La Voz de Galicia, 23-IV-2009.

S. A. (2009): “Las cinco bibliotecas de Arteixo ya tienen nombre de escritores”, La Voz de Galicia, 24-IV-2009.

S. A. (2009): “El Concello festeja el vigésimo aniversario de las bibliotecas con una entrega de premios y un ‘bautizo’ ”, La Opinión, 24-IV-2009.

S. A. (2009): “O teatro en Jenaro Marinhas del Valle ”, Escena, nº 40: 6.

SANDE, Miguel (1983): “Creada en Arteijo la Asociación Cultural A Nova Mocedade”, El Ideal Gallego, 29-VI-1983.

SANDE, Miguel (1983): “Congreso de jóvenes”, El Ideal Gallego, 23-VII-1983.

SANDE, Miguel (1983): “Encuentro de jóvenes del municipio”, El Ideal Gallego, 26-VII-1983.

SANDE, Miguel (1984): “Branca, por exemplo, e a poesía galega dos oitenta”, Galicia viva, 3, 1984.

SANDE, Miguel (1987): “Henrique Rabunhal, premio ‘Casa de Galicia’ de León ”, La Voz de Galicia, 2-VI-1987.

SANDE, Miguel (2007): “Sentimento e compromiso”, La Voz de Galicia, 24-III-2007.

SANDE, Miguel (2010): “Os 25 anos de Rabuñal na literatura”, La Voz de Galicia, 2-I-2010.

SARAIVA (1986): “A poesía non só está nos libros”, El Ideal Gallego, 1-II-1986.

SEARA, Teresa (2001): “Marmelada”, Tempos Novos, 44: 84.

SEARA, Teresa (2006): “Cartografía dos ángulos extraviados” en O cristal da sede, de H. Rabuñal, 9-24 (A Coruña: Espiral Maior).

SEOANE, Lucía (2008): “Canles de nós (Viaxes en Álvarez Blázquez)”, Faro de Vigo, 17-IV-2008.

SIRO (1986): “Henrique Manuel Rabunhal Corgo”, La Voz de Galicia (­Galicia, serie III, 64), 4-I-1986.

SOUTO, Ismael/TURNES, Carlos/VARELA, Eva (1994): “Falamos con Henrique Rabunhal”, O Cristal, 1: 14-15.

SOUTO, Paco (1992): “A andaina centenária dos Cadernos da EDG”, A Nosa Terra, 522, 14-V-1992.

SOUTO, Xurxo (2004): “Monte alto, libro aberto”, La Opinión, 28-XI-2004.

SOUTO, Xurxo (2007): “A viaxe á Pastoriza”, en Contos da Coruña: 39-44 (Vigo: Xerais).

TAIBO, Fernando (1986): “Henrique Manuel Rabunhal, primer premio de poesía en Culleredo”, El Ideal Gallego, 18-V-1986.

TAIBO, Fernando (1986): “Henrique Rabunhal, primer premio de Poesía Concello de Culleredo”, El Ideal Gallego, 25-V-1986.

TARRÍO, Anxo, “O panorama literario dende 1975 ata hoxe” en Literatura galega. Aportacións a unha historia crítica, 415-533 (Vigo: Eds. Xerais).

TATO FONTAÍÑA, Laura (1998): “O teatro actual” en Historia da literatura galega, 1410-1440 (Vigo: ANT/ASPG).

VALCÁRCEL, Xulio (2002): “O Padre Sarmiento”, EL Ideal Gallego, 19-V-2002.

VALCÁRCEL, Xulio (2005): “Relatos de Henrique Rabuñal”, El Ideal Gallego, 3-IV-2005.

VALCÁRCEL, Xulio (2008): “Poemas coruñeses”, El Ideal Gallego, 17-VIII-2008.

VARELA SIEIRO, Jaime (1995): “Henrique Rabunhal: Textos e contextos do teatro galego (1671-1936) ”, Boletín Galego de Literatura, nº 13: 168-170.

VIDAL, Carme (1999): “Henrique Rabuñal. ‘A Coruña ten unha história obreira e galeguista’ ”, A Nosa Terra, 881, 6-V-1999.

VIDAL, Carme (1999): “Francisco Pillado dirixe Casahamlet, unha revista de opinión e criación teatral”, A Nosa Terra, 888, 24-VI-1999.

VIDAL, Carme (2000): “Os Cadernos de Teatro reviven cinco anos despois”, A Nosa Terra, 950, 31-VIII-2000.

VIEITES, Manuel F. (1996): Manual e escolma da literatura dramática galega (Santiago: Sotelo Blanco).

VIEITES, Manuel F. (1998): “Creación dramática e realización teatral. Algunhas consideracións arredor da xénese do novo teatro galego (NTG) e da nova dramaturxia galega (NDG)” en Do novo teatro á nova dramaturxia (1965-1995), 33-84 (Vigo: Eds. Xerais).

VIEITES, Manuel F. (2001): “Henrique Rabuñal. Jenaro Marinhas del Valle, a vida escura”, Guía dos libros novos, 26: 30. Tamén editado en 2003 como “Retrato do artista desamparado” en Crónica do teatro galego, 531-533 (Vigo: Universidade de Vigo).

VIEITES, Manuel F. (2005): “De estudos e textos dramáticos”, Faro de Vigo, 17-XI-2005.

VIEITES, Manuel F. (2007): “Casahamlet, 9”, Faro de Vigo, 12-VII-2007.

VIEITES, Manuel F. (2010): “Memoria do desalento. Marinhas del Valle na lembranza (Sobre o libro O teatro en J. Marinhas del Valle de H. Rabuñal)”, Faro de Vigo, 15-IV-2010.

VIEITES, Manuel F. (2010): “Drama social e monólogo inerte. O Teatro incompleto de Henrique Rabuñal”, Faro de Vigo, 20-V-2010.

VILAS LOSADA, Demétrio (1986): “Epistolário em catro tempos”, Grial, 92: 254-255.

VILAVEDRA, Dolores (1994): “Henrique Rabunhal: Textos e contextos do teatro galego 1671-1936”, A Trabe de ouro, 19: 447-449.

VILAVEDRA, Dolores (1995), “RABUNHAL CORGO, HENRIQUE MANUEL” no Diccionario da literatura galega. I. Autores, 494-495 (Vigo: Galaxia).

VILAVEDRA, Dolores (1997), Diccionario da literatura galega. II. Publicacións periódicas (Vigo: Galaxia).

VILAVEDRA, Dolores (1998): “As novas promocións” en Do novo teatro á nova dramaturxia (1965-1995), 109-143 (Vigo: Eds. Xerais).

VILAVEDRA, Dolores (1998): “El teatro gallego después de 1975: una incipiente madurez”, Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 5: 297-311.

VILAVEDRA, Dolores (1999): “A promoción de 1980” en Historia da literatura galega, 319-332 (Vigo: Galaxia).

VILAVEDRA, Dolores (1999): “Narrativa do 98: polos vieiros rozados”, Anuario de estudios literarios galegos 1998, 255-259.

VILLAR, Miro (1992): “Territorios diversos. Poemas da luz e da loucura de Henrique Rabunhal”, A Nosa Terra, 548, 17-XII-1992.

VIU, Cristina (1999): “Henrique Rabuñal Corgo, filólogo: ‘Pondal e Murguía crían que o territorio celta era como Bergantiños’ “, La Voz de Galicia, 4-XI-1999.

VIVERO MOGO, Prudencio (1999): “Homenaxe ó patriarca. Manuel Murguia. Henrique Rabuñal Corgo”, Tempos Novos, 25: 73.

VIVERO MOGO, Prudencio (1999): “Murguía, o valedor de Galicia”, Guía dos libros novos, 8: 5.

V. R. R. (1999): “Tras los pasos de Murguía. El escritor y filólogo Henrique Rabuñal recuerda en Viveiro la admiración de Murguía por Pastor Diaz”, El Progreso, 3-XII-1999.

VV. AA. (1989): “De novo na cidade vella” en Muralla de Crescórnio, 3-4 (Vigo: A. C. Cidade Vella de Santiago).

VV. AA. (1989): “Apresentaçom de Fogo cruzado”, Agália, 19: 501-502.

VV. AA. (2014): Mondoñedo, nº 122, especial “Mondoñedo é poesía”.

XGG (1994): “Unha análise histórica do teatro galego. Textos e contextos do teatro galego (1671-1936) de Henrique Rabunhal”, A Nosa Terra, 626, 16-VI-1994.

XGG (1995): “Catro levas de escritores. Relatos do Manuel Murguia”, A Nosa Terra, 692, 21-IX-1995.