OUTROS TRABALLOS

OUTROS TRABALLOS (SELECCIÓN)

Prontuário ortográfico galegocomo membro da Comisión Lingüística (1985, A Coruña: AGAL).

“Manuel Maria: na hora justa da olhada cara adentro” (1985, Agália, 1).

“Hábitat político e normalizaçom lingüística” nas Actas do I Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Gali­za, 127-136 (1986, A Coruña: AGAL).

“Uma leitura de Futuro condicional” na Homenagem ao professor Carvalho Calero (1987, O Ensino, 18/22, 1987).

“A obra poética de Xavier Seoane” en O fenomeno literario nos países lusofonos (1987,  Cadernos do Povo, nº 2/3/4).

“Galo Salinas no teatro galego” (1988, Agália, 14).

“Análise da cantiga As ffroles do meu amigo [CV 401,CBN 817] de Paio Gómez Charinho”, con Mª Luísa Otero e Dionisio López, nas Actas del I Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medie­val, 493-497 (1988, Barcelona: PPU).

“Apresentaçom da vida e da obra de Celso Emílio Ferreiro” (1989, Agália, 17).

“Jenaro Marinhas del Valle:testemunha de umha lealdade”, con José Mª Monterroso Devesa (1989, Agália, 18).

“O Conceito de ‘diglossia’ segundo Ch. A. Ferguson e a sua pertinencia para a comunidade lusófona da Galiza”, co prof. Gil Hernández (1989, Nós, 13-18).

Guia prático de verbos galegos conjugados, como membro da Comisión Lingüística (1989, A Coruña: AGAL).

Estudo crítico das Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, como membro da Comisión Lingüística (1989, A Coruña: AGAL).

“Lugris Freire na cultura galega” (1990, Agália, 22).

“Ramo cativo de Marinhas del Valle” (1990, Agália, 24).

“Alexandre Bóveda: bandeira da nosa redención” (1991, Nós, 19-28).

“Bouça-Brei e o teatro” (1992, Agália, 30).

“Marinhas del Valle na história do teatro galego” (1992, Agália, 32).

“O teatro galego na época das Irmandades da Fala” nas Actas do III Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza, 491-505 (1992, A Coruña: AGAL).

En 1992 traballou na edición para bibliófilos do Alba de Groria de Castelao con gravados de Manuel Facal.

“No espelho côncavo da memória” (1993,  Agália, 33).

“Eduardo Blanco Amor:viagem à sua vida e à sua obra” (1993, Agália, 35).

“A fonte d’o xuramento no teatro galego” (1994, Nós, 35-40).

“A propósito de Rafael Dieste, franco e misterioso” (1995, Agália, 41).

“Ângelo Casal na lembrança” (1995, Agália, 44).

“Ernesto Guerra da Cal, o extraterrestre” (1995, Agália, 44).

“Blanco Amor no teatro galego” nas Actas do IV Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza, 307-332 (1996, A Coruña: AGAL).

“Manuel Murguia en La Ilustración Gallega y Asturiana”, con X. M. Fernández Costas, en Volver a Murguía (1998, Vigo: A Nosa Terra, A Nosa Cultura, 19).

“O intelectual dos mil espellos”, La Voz de Galicia, Culturas”, nº 82, 15-VI-99).

“Diccionario de escritores”, La Voz de Galicia, Culturas”, nº 91, 17-VIII-99).

“O home que viveu o século”, La Voz de Galicia, 24-XII-99.

Entre 1999 e 2003 escribe diversas voces para a Enciclopedia Galega Universal de Ir Indo.

“Galiza chora a morte de Marinhas del Valle” (2000, Enclave, 6).

“O significado intelectual de Manuel Murguia” en Manuel Murguía. Instantes dunha vida (2000, A Coruña: Deputación).

murguíainstantes

“Poeta en verso, poeta en prosa” nos especial ‘Murguía, o Patriarca’, La Voz de Galicia, 14-V-2000.

“A Galicia do “Galicia” de Manuel Murguía” no especial ‘Murguía e outras Galicias’, El Mundo, 17-V-2000),

“Viva Murguía” no especial ‘Murguía. As raíces e o sangue’, O Correo Galego, 17-V-2000.

“Volver a Murguía” no especial ‘Murguía, nacionalismo’, A Nosa Terra, nº 935, 18-V-2000. “Cronoloxía de Manuel Murguía” (Raigame, 10, 2000).

“O Bardo e o patriarca: vidas paralelas” (Raigame, 10, 2000).

“Evocación de Manuel Murguía” e “Obra de Manuel Murguía” no Especial Manuel Murguía. Letras Galegas 2000 no servidor de Internet da CRTVG e o Servizo de Teletexto da TVG.

“Carvalho Calero e o teatro” en Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero, Santiago, 281-292 (2000, USC-Parlamento de Galicia).

carvalhocalero

“Marinhas del Valle e o teatro na Coruña” (2000, Casahamlet, 2).

“A Escola Rexional de Declamación. Un fito na história teatral galega e coruñesa” (2000, Casahamlet, 2).

“Lar tamén ao servizo do teatro galego” (2000, Casahamlet, 2).

“Reflexons sobre o teatro galego” (2001, Nova Renascença. Homenagem à Galiza, nº 72/73).

Copia de novarenascença

“A Gaiola de Jenaro Marinhas” (2001, Revista Galega de Teatro, 29).

“A miña paixón por Murguía”, 31-40 (2001, Congreso sobre Manuel Murguía, Santiago: Xunta).

“Manuel Murguía”, 126-131 (2002, Diálogos na Casa de Rosalía, Santiago: Patronato Rosalía de Castro).

Copia de diálogoscasarosalía

“No centenario da Escola Rexional de Declamación” (1903-2003) (2002,Anuario galego de estudos teatrais 2002).

“O Padre Sarmiento: arquivo da lingua e cronista da patria”, no especial O Padre Sarmiento. Letras Galegas 2002, no Servidor de Internet da CRTVG e no seu Teletexto.

“Os porqués íntimos”[do Padre Sarmiento], La Voz de Galicia, 9-V-2002.

“Martín Sarmiento, descubridor e cronista da literatura galega” (2002, Raigame, 15).

“Martín Sarmiento, disfrazado do poeta Marcos da Portela” (2002, Raigame, 15).

“Valioso patrimonio” en Crítica e autores II (2002, A Coruña: La Voz de Galicia).

“Queridos e queridas colegas”(Intervención no XXV aniversario da AELG) (2005, Escrita contemporánea, C).

“O urbano na literatura dramática galega” (2005, Casahamlet, 7).

“Pouco máis de dúas palabras sobre o teatro histórico” (2006, Casahamlet, 8).

“Xosé Lois García e o teatro galego”, 307-310 no libro Coloquio-Homenaxe Xosé Lois García (2006, Barcelona).

Copia de xoseloisgarcia

“Lugrís Freire no teatro galego” (2006, Raigame, 23).

“O príncipe do teatro galego” (sobre M. Lugrís), en Manuel Lugrís Freire, o compromiso, La Voz de Galicia, 11-V-2006.

“Lugrís, Lugrís, Lugrís”, Especial Día das Letras Galegas Manuel Lugrís Freire, El Ideal Gallego, 17-V-2006.

“Manuel Lugrís Freire na Galiza contemporánea”, A Nosa Terra, nº 1223, maio de 2006.

“Carta aberta a Francisco Pillado”, 89-94 no volume No país da irmandade (2007, Betanzos: Deputación da Coruña).

Copia de nopaisdairmandade

“Manuel Lourenzo”, La Voz de Galicia, 1-IX-2007.

“Amor e teatro” (2007, Casahamlet, 9).

“Prólogo” en A vinganza da mantis de Paloma Calvo Varela (2007, A Coruña: Espiral Maior).

“Obreiro do teatro”(sobre Manuel Lourenzo), Premios Nacionais da Cultura Galega 2008.

O Teatro galego (2008, en www.aelg.org).

“Pontevedra, a súa referencia central na viaxe da vida”, “Biografía”, “Bibliografía” e “Bibliografía sobre Xosé María Álvarez Blázquez” no especialXosé María Álvarez Blázquez. A polifacecia creativaLa Voz de Galicia, 15-V-2008.

“Os primeiros autos de Manuel María no contexto do teatro galego dos anos 50 e 60”, 251-267 en Manuel María: literatura e nación (2009, A Coruña: UDC).

congreso_manuel_maria

“Biografía e bibliografía sobre Ramón Piñeiro. Un autor controvertido e senlleiro”, La Voz de Galicia, 16/V/2009, Especial Letras Galegas 2009. Ramón Piñeiro: o amigo que lembramos.

“Marinhas del Valle leal e erguido”, 93-102 nas Actas do Congresso Jenaro Marinhas del Valle  (2009, Ourense: AGAL).

“Jenaro Marinhas del Valle: testemunha de umha lealdade”, con Monterro­so Devesa, 9-59 no libro Presença de Jenaro Marinhas del Valle (2009, Ourense: AGAL).

marinhaspresença

Colabora no libro Ditos sobre o libro e a lectura (2009, Concello da Coruña).

Roteiro Un mundo que se chama A Coruña (www.aelg.org).

“Hamlet” (2010, Casahamlet, 12).

“Lembranzas de Novoneyra, sombra e bandeira”, en Letras Galegas 2010. NovoneyraLa Voz de Galicia, Culturas, nº 364, 15/V/2010.

“Lingua e goberno na Galiza de Núñez Feijóo”, no libro coordinado por Xosé Mª Álvarez Cáccamo Feijóo, o galego e nós (2010, Ames: Laiovento).

FEIJÓO, O GALEGO E NÓS

“Achegamento urxente á narrativa de Carvalho Calero” 157-174 en Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura e nación (2011, A Coruña: UDC).

“De ruada pola Rúa 26 do señor Cunqueiro” (2011, Casahamlet, 13).

“Da catacumba ao officiu. O teatro galego entre 1960 e 1980” (2012, Casahamlet, 14).

“Cronoloxía (orientativa) do teatro galego (1960-1980)” (2012, Casahamlet, 14).

“O Murguía de Barreiro” (2012, Grial, 195).

“O legado de Murguía”, La Voz de Galicia (Culturas, 472, 23-VI-2012).

“Ese ronsel perdido no solpor” (sobre Espiral de sombras de Xavier Seoane) (2013, Grial, 200, pp.93-94). 

“Os textos de Abrente 40 anos despois”, Grial, 201, 2014, pp. 75-76.

” Cataluña”, en www.radiocoruna.com (1/10/2014).

“Luísa Villalta”, www.radiocoruna.com (7/10/2014).

“Touros e votos”, www.radiocoruna.com (14/10/2014).

“Teresa”, www.radiocoruna.com (21/10/2014).

“Mareas e mareados”, www.rdiocoruna.com (28/10/2014).

“O xesto de Jordi Savall”, www.radiocoruna.com (3/11/2014).

“9N: democracia e civismo”, www.radiocoruna.com (11/11/2014).

“Roberto Rivas, civismo e coraxe”,  www.radiocoruna.com (18/11/2014).

“A esmorga xa é cinema galego”,  www.radiocoruna.com (26/11/2014).

“Fútbol: entre a paixón e a violencia”,  www.radiocoruna.com (5/12/2014).

“O galego, materia suspensa”, www.radiocoruna.com (10/12/2014).

“Bo Nadal e feliz ano novo”, www.radiocoruna.com (26/12/2014).

“Grecia somos nós”,  www.radiocoruna.com (8/1/2015).

“A ocultación de Castelao”, www.radiocoruna.com (16/1/2015).

“Eleccións municipais: demasiadas incógnitas”,  www.radiocoruna.com (22/1/2015).

“Urxencias médicas”, www.radiocoruna.com (2/2/2015).

“Queremos galego”, www.radiocoruna.com (9/2/2015).

“Carta dun coruñés errante (Homenaxe a Picasso)”, www.radiocoruna.com (19/2/2015).

“Picasso e a cultura”,  www.radiocoruna.com (26/2/2015).

“A figura de Leandro Carré” publicado na revista Grial, (2015, nº 205, pp. 107-108).

“Benvido Xulio Ferreiro”, www.radiocoruna.com (3/3/2015).

“O poder na Coruña”,www.radiocoruna.com ( 10/3/2015).

“Primarias nas mareas”,www.radiocoruna.com ( 23/3/2015).

“Avisos das eleccións andaluzas”, www.radiocoruna.com (27/3/2015).

“Retrincos da vella política”, www.radiocoruna.com (7/4/2015).

“25 anos sen Carvalho Calero”, www.radiocoruna.com (13/4/2015).

“A enquisa de Radio Coruña”, www.radiocoruna.com (15/4/2015).

“Debate si e xa pero con todos”, www.radiocoruna.com (21/4/2015).

“20.600 parados”, www.radiocoruna.com (28/4/2015).

“Mondoñedo é poesía”, La Voz de Galicia, 1-V-2014.

“Chegar e encher”, www.radiocoruna.com (5/5/2015).

“As coruñas do BNG”, www.radiocoruna.com (11/5/2015).

“A teima da estabilidade”,  www.radiocoruna.com (15/5/2015).

“Debate no Coruñés Opina”, www.radiocoruna.com (18/5/2015).

“Adeus a María do Carme Kruckenberg”, www.radiocoruna.com (20/5/2015).

“Non vai máis: a votar”,  www.radiocoruna.com (23/5/2015).

“A Marea anega María Pita”,  www.radiocoruna.com (25/5/2015).

“24M: Saber gañar, saber perder”,  www.radiocoruna.com (28/5/2015).

“Retos da Marea: Emerxencia social, transparencia e participación”,  www.radiocoruna.com (1/6/2015).

“Ferreiro/Negreira: encontros na primeira fase”,  www.radiocoruna.com (2/6/2015).

“A renuncia de Carril”,  www.radiocoruna.com (5/6/2015).

“Xulio Ferreiro nun día alegre e histórico”,  www.radiocoruna.com (17/6/2015).

“Marea atlántica: información e política”, www.radiocoruna.com (22/6/2015).

“Das medallas Castelao”, www.radiocoruna.com (29/6/2015).

“O conto das contas”, www.radiocoruna.com (7/7/2015).

“Manuel María”, www.radiocoruna.com (15/7/2015).

“A figura de Leandro Carré”, Grial, 205, 2015, pp. 107-108.

“Roberto retratado polo seu fillo Roi”, Grial, 206, 2015, pp. 119-120.

“As cidades rotas”, www.radiocoruna.com (16/8/2015).

“Agosto non existe”, www.radiocoruna.com (2/9/2015).

“100 días dabondo”, www.radiocoruna.com (29/9/2015).

“O novo goberno galego”, www.radiocoruna.com (6/10/2015).

“Iglesias na Moncloa”, www.radiocoruna.com (3/11/2015).

“Cidades rebeldes”, www.radiocoruna.com (4/12/2015).

“Debate electoral no Coruñés opìna”, www.radiocoruna.com (14/12/2015).

“Eleccións en clave galega”, www.radiocoruna.com (21/12/2015).

“Fontán e o ideario reformista e ilustrado”, Grial, 208, 2015, 88-89.

“Caprice des dieux: cerimonia da liberdade”, BRAG, nº 374 (Especial Roberto Vidal Bolaño), 2015, 125-147.

Copia de bragvidalbolaño

“Fontán e o ideario reformista e ilustrado”, Grial, 208, 2015, pp. 88-89.

 

el-teatro-gallego-y-el-exilio-republicano-de-1939

“La obra dramática de Alfonso Gayoso Frías”,  215-232, no volume coordinado en 2015 por Inmaculada López Silva e Euloxio R. Ruibal El teatro gallego y el exilio republicano de 1939 (Sevilla: Renacimiento, Biblioteca del Exilio, 26).

“Barcelona, Madrid, Galiza”, www.radiocoruna.com (14/1/2016).

“Cara as eleccións galegas de 2016”, www.radiocoruna.com (25/1/2016).

“As Irmandades da Fala e o compromiso de Antón Villar Ponte”, Suplemento Saberes nº 525 de La Opinión (A Coruña), 6 de febreiro de 2016.

“Ollos intrusos” en http://oquince.gal/ 3, 2016. Asinado como Manuel Solovio.

“Entrevista a Claudia Delso” con Raúl Xordo para http://oquince.gal/ 3, 2016. Asinado como Manuel Solovio.

Tradución para http://oquince.gal/ 3 (2016) de “Por unha Rede Global de Cidades (Rebeldes) do Ben Común” de Bernardo Gutiérrez. Asinado como Manuel Solovio.

“O abandono de Carlos Negreira”, www.radiocoruna.com (11-II-2016).

“Mareas en Común: principios básicos”, www.radiocoruna.com (11-IV-2016).

“Orzamentos en María Pita”, www.radiocoruna.com (25-IV-2016).

“25 anos de certame Manuel Murguía”, www.radiocoruna.com (11-V-2016).

“Un ano de gobernos municipais”, www.radiocoruna.com (1-VI-2016).

“Análise do teatro galego actual”, Grial, 209, 2016, páx. 102.

“O galego viaxa en bus”, www.radiocoruna.com (13-VI-2016).

4636-thickbox_default-As-irmandades-da-Fala-(1916-1931)-e1469275858319

“Teatro arredor das Irmandades da Fala”, 269-292, As Irmandades da Fala (1916-1931). Reivindicación identitaria e activismo socio-político-cultural no primeiro terzo do século XX, 2016, Santiago de Compostela: Laiovento.

“Lugrís Freire, lucidez e compromiso”, Sermos Galiza, 204 (14-VII-2016), páx. 26.

“Sorride”, www.radiocoruna.com (29-IX-2016).

“Monge v.s Feijóo”, www.radiocoruna.com (20-X-2016).

“A Coruña metropolitana”, www.radiocoruna.com (2-XI-2016).

“Camilo Nogueira”, www.radiocoruna.com (10-XI-2016).

“O son dun grito”, Luzes, 37, 2016, páx. 31.

“Sicixia”, www.radiocoruna.com (7-XII-2016).

“Esquece Monelos”, www.radiocoruna.com (19-XII-2016).

“Unha novela brillante. O espello do mundo”, Grial, 212, 2016, pp. 82-83.

“A historia inserida no teatro de Manuel María”, BRAG, 377 (Especial Manuel María), 133-154, 2016.

“Do amor, do canto e da patria” en Os aforismos do riso futurista (Xerais, Vigo, 2017, F. Pillado e Xavier Seoane coords.)

“Son populista e a moita honra”, www.radiocoruna.com (24-I-2017).

“A confianza é a cuestión”, www.radiocoruna.com (6-II-2017).

“De que lado está o PSOE na Coruña?” www.radiocoruna.com (9-II-2017).

“Supervisores” www.radiocoruna.com (15-II-2017).

“De entroidadas e pataqueiradas”,  www.radiocoruna.com (20-II-2017).

“Referendo en Cataluña”, www.radiocoruna.com (9-III-2017).

“O apropósito coruñés visto polo neto de Nito”, www.radiocoruna.com (24-III-2017).

“Sen teatro non hai país. Nunca paraíso (1973-2005), Manuel Lourenzo”, Grial, 213, 2017, pp. 94-95.

“Francisco Pillado Maior, saúde e república”, http://memoriadacoruna.com, 14-IV-2017.

“Bibliografía esencial de Francisco Pillado Maior, http://memoriadacoruna.com, 14-IV-2017.

“Carta aberta á Asociación de Viúvas de Lugo”, www.radiocoruna.com (15-IV-20017).

“Sen teatro non hai país. Nunca paraíso (1973-2005), Manuel Lourenzo”, Grial, 213, 2017, pp. 94-95.

“Estefanía e as vidas rotas”, www.radiocoruna.com (5-V-2017).

“Ecos das primarias en María Pita”,www.radiocoruna.com (23-V-2017).

“Lembranza dun día alegre e histórico”,www.radiocoruna.com (13-VI-2017).

“Portos e oportunidades”, www.radiocoruna.com (23-VI-2017).

“Decálogo sobre o porto e a cidade (Ecos do Foro de Radio Coruña)”, www.radiocoruna.com (6-VII-2017).

“Plenario sen plenitude”, www.radiocoruna.com (20-VII-2017).

“Tino, alma deportivista”, www.radiocoruna.com (26-IX-2017).

“Cataluña: dignidade e despropósitos”, www.radiocoruna.com (3-X-2017).

“Decálogo sobre a mobilidade na Coruña”, www.radiocoruna.com (29-X-2017).

“A resistencia de CUAC”, www.radiocoruna.com (13-XI-2017).

“Unha man no outono para Anca”, La Opinión, A Coruña (21-XI-2017).

“Helena María Barcala de Troia”, www.radiocoruna.com (8-XII-2017).

Comunicación política e discurso en A Nosa Terra (1916-1918)en Repensar Galicia: As Irmandades da Fala(1916-1931) (Santiago: Xunta/Museo do Pobo Galego, 2017).

“Repensar as Irmandades da Fala”, www.radiocoruna.com (21-XII-2017).

“O premio Álvaro Cunqueiro de Teatro 2016. Suite Artabria”, Grial, 216, 2017, páx. 91.

“As Naves do Metrosidero como oportunidade”,  www.radiocoruna.com (12-I-2018).

“Informar e comunicar”, www.radiocoruna.com (29-I-2018).

“Domingos Merino, a pegada da dignidade”, www.radiocoruna.com (31-I-2018).

“Do estrés hídrico. Carta da Terra á Humanidade”, www.radiocoruna.com (24-II-2018).

“Folga feminista”, www.radiocoruna.com (13-III-2018).